A picture

Navigácia

Obsah

Verejnoprospešné služby obce Nesvady

 

Verejnoprospešné služby obce Nesvady, príspevková organizácia bola zriadená Obecným zastupiteľstvom v Nesvadoch za účelom zabezpečenia výkonu verejnoprospešných služieb na území obce
v tých oblastiach, ktoré podľa zákonov a iných právnych predpisov
sú povinnými verejnými úlohami obecnej samosprávy.

Verejnoprospešné služby obce Nesvady sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet obce. Hospodária samostatne podľa schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok.

 

Základný predmet činnosti organizácie:

 

1. udržiavanie verejnej zelene pre obec
2. zakladanie zelene, sadovnícke úpravy, výsadba drevín, kvetov pre obec
3. odvoz komunálneho odpadu a separovanie komunálneho odpadu
4. poskytovanie nákladnej prepravy pre obec
5. pohrebné služby a prevádzkovanie miestneho cintorína
6. údržba bytového fondu a obecných nehnuteľností /športoviská, kultúrne zariadenia a pod./
7. stavebná činnosť – pozemné stavby pri výstavbe na vlastných objektoch obce, alebo kde jedným z účastníkov je obec, výstavba kanalizácií, vodovodov a vodohospodárskych stavieb na území obce,
8. prevádzkovanie obecného vodovodu, kanalizácie a čističky odpadových vôd
9. prevádzkovanie obecného smetiska
10. údržba autobusových zastávok a ich okolia
11. údržba miestnych komunikácií
12. spravovanie obecného trhoviska
13. stolárske práce pre potreby obce
14. maliarske a natieračské práce pre potreby obce
15. údržba verejného osvetlenia a verejného rozhlasu
16. prevádzkovanie Ekodvora a kompostárne
17. správa majetku obce
18. iné verejnoprospešné služby pre zriaďovateľa, príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené Obcou Nesvady vykonávané nad rámec rozpočtu na základe objednávok
   
  Adresa: Studená 1, 946 51 Nesvady
  IČO: 31870384
  Kontakt: Ing. Zoltán Kelemen – riaditeľ VPS obce Nesvady
  E-mail: vpsnesvady@gmail.com
  Telefón: 035/76 92 116, 0905 344 398

 

Verejnoprospešné služby obce Nesvady

Odoslať stránku e-mailom