A picture

Navigácia

Obsah

Správy

Logo - Interreg

Kultúrne aspekty v cezhraničnej spolupráci

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti v rámci Interreg SKHU Fondu malých projektov pre západný región. celý text

ostatné | 5. 4. 2021 | Autor:
#

Vytvorením vhodných podmienok, potrieb a prostredia vedie cesta k zvýšeniu kľúčových kompetencií a kvality vzdelávania žiakov na vidieku

Obec získala financie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) na rekonštrukciu a modernizáciu polytechnickej a fyzikálnej učebne a školskej knižnice. celý text

ostatné | 28. 10. 2019 | Autor:
#

Podpora opatrovateľskej služby v obci Nesvady

Projekt zameraný na podporu opatrovateľskej služby na území obce. celý text

ostatné | 22. 12. 2018 | Autor: H.A.
Plagát

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Nesvady

Projekt zameraný na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Nesvady celý text

ostatné | 19. 12. 2018 | Autor:
#

Zníženie energetickej náročnosti budovy Miestneho kultúrneho strediska Nesvady

Cieľom projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov - budovy Miestneho kultúrneho strediska Nesvady. celý text

ostatné | 7. 5. 2018 | Autor:
#

KOMBI - Cross-border integrated bike sharing system

Projekt realizovaný v rámci programu Interreg Slovenská republika - Maďarsko. Interreg bol vyvinutý ako Iniciatíva Spoločenstva s rozpočtom vo výške 1 miliardy EUR, ktorá sa v roku 1990 vzťahovala výlučne na cezhraničnú spoluprácu. Táto iniciatíva bola neskôr rozšírená o nadnárodnú a medziregionálnu spoluprácu. V období 2014-2020 je Európska územná spolupráca popri cieli Rast a zamestnanosť, jedným z dvoch cieľov Kohéznej politiky. V priebehu rokov sa stal INTERREG kľúčovým nástrojom Európskej únie na podporu spolupráce medzi partnermi z rôznych krajín. Cieľom je spoločne riešiť problémy a hľadať spoločné riešenia, či už v oblasti zdravotníctva, výskumu a vzdelávania, dopravy alebo udržateľnej energie. Programy Interreg sú financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na podporu harmonického rozvoja územia Európskej únie na rôznych úrovniach. celý text

ostatné | 4. 1. 2018 | Autor: H.A.
#

Materská škola Nesvady súp. č. 995 – sanácia, oprava a technická modernizácia budovy materskej školy

Fyzická realizácia projektu „Materská škola Nesvady súp. č. 995 – sanácia, oprava a technická modernizácia budovy materskej školy“ bola ukončená. celý text

ostatné | 2. 3. 2017 | Autor:
#

Nesvady – rozšírenie kanalizácie a ČOV

Fyzická realizácia projektu „Nesvady – rozšírenie kanalizácie a ČOV“ sa zatiaľ nezačala, nakoľko verejné obstarávanie na uskutočnenie stavby bolo zrušené. V súčasnosti boli predložené riadiacemu orgánu na odsúhlasenie nové súťažné podklady na nové verejné obstarávanie. celý text

ostatné | 29. 11. 2016 | Autor:
Pamätná tabuľa

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Nesvady

Tento projekt bol realizovaný v rokoch 2015 - 2016 s finančnou podporou Európskej únie z Európsky fond regionálneho rozvoja(ERDF)v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast, ktorého Riadiacim orgánom je Ministerstvo hospodárstva SR.
Cieľom projektu bola výmena svetelných zdrojov za energeticky menej náročné, zníženie energetickej náročnosti rekonštruovaného verejného osvetlenia a k zníženiu environmentálneho zaťaženia životného prostredia. celý text

ostatné | 28. 11. 2016 | Autor:
Ekodvor a kompostáreň Nesvady 1

Ekodvor a kompostáreň Nesvady

Tento projekt bol realizovaný v rokoch 2010 - 2012 s finančnou pomocou Európskej únie z Kohézneho fondu (KF) prostredníctvom Operačného programu Životné prostredie, ktorého Riadiacim orgánom je Ministerstvo životného prostredia SR. Cieľom projektu bolo vytvorenie podmienok efektívneho systému separovaného zberu komunálneho odpadu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov rastlinného pôvodu. celý text

ostatné | 26. 4. 2016 | Autor:
#

Pro Future, revitalizácia centra obce Nesvady

Tento projekt bol realizovaný v rokoch 2010 -2012 s finančnou pomocou Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) prostredníctvom Regionálneho operačného programu, ktorého Riadiacim orgánom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Cieľom projektu je zvýšenie atraktívnosti centrálnej časti obce, zvýšenie kvalitatívnych parametrov verejného priestranstva a posilnenie celkovej vybavenosti územia. celý text

ostatné | 26. 4. 2016 | Autor:
#

Rekonštrukcia Základnej školy Nesvady

Tento projekt bol realizovaný v rokoch 2010 -2012 s finančnou pomocou Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) prostredníctvom Regionálneho operačného programu, ktorého Riadiacim orgánom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Cieľom rekonštrukcie základnej školy Nesvady bolo skvalitnenie vyučovacieho a výchovného procesu žiakov a znížiť energetickú náročnosť budovy. celý text

ostatné | 26. 4. 2016 | Autor:
#

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Tento projekt bol realizovaný v rokoch 2006 -2007 s finančnou pomocou Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) prostredníctvom Operačného programu Základná infraštruktúra, ktorého Riadiacim orgánom je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Hlavný cieľ projektu spočíval v skvalitnení a rekonštrukcii cestnej infraštruktúry v obci Nesvady, ktorá podporí miestne podnikanie, zníženie nezamestnanosti a umožní rozvoj sféry služieb v obci. celý text

ostatné | 26. 4. 2016 | Autor:
Odoslať stránku e-mailom