A picture

Navigácia

Obsah

Nesvady – rozšírenie kanalizácie a ČOV

Typ: ostatné
Fyzická realizácia projektu „Nesvady – rozšírenie kanalizácie a ČOV“ sa zatiaľ nezačala, nakoľko verejné obstarávanie na uskutočnenie stavby bolo zrušené. V súčasnosti boli predložené riadiacemu orgánu na odsúhlasenie nové súťažné podklady na nové verejné obstarávanie.

logo

Nesvady – rozšírenie kanalizácie a ČOV

Kód ITMS 310011A042
Operačný program Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný fondom KF – Kohézny fond
Prioritná os 1
Špecifický cieľ 1.2.1 Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomerácii nad 2000 EO v zmysle záväzkov SR voči EU

 

Schválenie žiadosti 21.03.2016

Zmluva o NFP č./zo dňa

OPKZP-PO1-SC121/122-2015/28 zo dňa 16.5.2016

Ministerstvo životného prostredia  SR
Dodatky /zo dňa Dodatok č. 1 zo dňa 21.09.2016
  Dodatok č. 2 zo dňa 14.11.2016
  Dodatok č. 3 zo dňa 11.07.2017
  Dodatok č. 4 zo dňa 22.01.2018
Cieľ Rozšírenenie a modernizácia jestvujúcej ČOV a napojenie dobudovanej splaškovej kanalizácie v obci Nesvady na intenzifikovanú čističku odpadových vôd. Celková dĺžka novovybudovanej stokovej siete bude 31572,93 m a bude sa skladať z gravitačnej a tlakovej stokovej siete. ČOV bude mať kapacitu 7500 EO.

 

Výška celkových oprávnených výdavkov:                 18 668 712, 47 Eur

 

Maximálna výška dotácie (95%):                               17 735 276,85 Eur

 

Výška vlastných zdrojov - spolufinancovanie (5%):   933 435,62 Eur

 

www.op-kzp.sk                                                        www.sazp.sk                                            www.partnerskadohoda.gov.sk


Prílohy

Vytvorené: 27. 1. 2017
Posledná aktualizácia: 25. 1. 2018 09:25
Autor:
Odoslať stránku e-mailom