Menu
Mesto Nesvady
Nesvady NASZVAD
Oficiálna stránka mesta Város hivatalos honlapja

Town Twinning

Town Twinning

Projekt, ktorý napriek geografickej vzdialenosti spojil mestá a obce, aby udržiavali vzájomné kultúrne putá a kontakty medzi svojimi obyvateľmi.

logo

Názov podujatia: Partner cooperation – key to the success of EU cohesion

                                   Partnerská spolupráca – kľúč k úspechu súdržnosti EÚ

 

Termín realizácie: 10.-12.09.2021

 

sk

Projekt «Partner cooperation – key to the success of EU cohesion»              financovala Európska únia v rámci programu
Európa pre občanov
 
Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest"

Účasť: projekt umožnil stretnutie 1244 občanov, z ktorých 1003 pochádzalo z mesta Nesvady (Slovensko), 40 z obce Nagyigmánd (Maďarsko), 31 z obce Rém (Maďarsko), 45 z obce Bulhary (Česká republika), 53 z obce Felsoszentiván (Maďarsko), 33 z mesta Kiskőrös (Maďarsko), 39 z obce Vacenovice (Česká republika)

Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v meste Nesvady, Slovenská republika od 10/09/2021 do 12/09/2021

Stručný opis:

Dňa 10.9.2021 sa na úvod podujatia predstavili jednotliví partneri v rodnej reči, čím eliminovali komunikačnú bariéru, ktorá medzi nimi mohla nastať. Nasledovali aktivity zamerané na dobrovoľníctvo, životné prostredie, históriu, budúcnosť a demokraciu. Okrem spomínaných aktivít si účastníci zahrali hru “Vedomostného milionára”, v ktorej odpovedali na otázky týkajúce sa EÚ. Víťaz, ktorý zodpovedal správne na najviac otázok vo vedomostnej súťaži, vyhral knihu o EÚ. Zoznamovacia večerná aktivita umožnila prezentáciu krajín, ktorú možno sledovať z historického a súčasného pohľadu, taktiež prepojenie medzi krajinami, ich históriou, jazykmi a kultúrami.

Dňa 11.9.2021 sme začali pohybom. Účastníci cvičením nadobudli energiu na ďalšie aktivity. Neskôr sa uskutočnila prezentácia na podceňovanú a málo diskutovanú tému “Solidarita v časoch krízy a súčasný migračný fenomén”. Gastronomické umenie predviedol každý partner podujatia v organizovanej súťaži a následne sme pokračovali prezentáciami v európskych tematikách – diskriminácia, výhody vstupu do EÚ. Aktivita Euselfie bola zvolená pre podnietenie záujmu mladšej generácie. Druhý deň sme ukončili divadelným predstavením Csemadoku.

Posledný deň, 12.9.2021 sme začali slávnostnou omšou. Diskutovali sme o občianskej spoločnosti, pretože za súčasť funkčnej občianskej spoločnosti sa pokladá vysoký podiel účasti občanov na spravovaní vecí verejných a to práve cez nepolitické štruktúry. Multikultúrna výchova adolescentov bola orientovaná smerom k rasovej, etnickej a náboženskej tolerancii, kultúrneho pluralizmu, sociálnej spolupatričnosti, spolupráci, ponímaniu inakosti ako výzvy na poznávanie, porozumenie a prekonávanie predsudkov. Návšteva Domu ľudových tradícií priniesla históriu z obdobia 1920 – 1930. Ymca je jednou z najstarších a najrozšírenejších neziskových organizácií mládeže. Usiluje sa o harmonický rozvoj človeka, jeho ducha, duše a tela prostredníctvom spoločenstva a programov, ktoré sú otvorené pre všetkých mladých ľudí. Aktivita s európskou tematikou priblížila potrebu mládeže na účasti o veciach verejných. Know-how o realizácii európskych projektov si vymenili predstavitelia zúčastnených samospráv. 

 

 

eu

The project «Partner cooperation – key to the success of EU cohesion» was funded with the support of the European Union under the Programme "Europe for Citizens"
 
Applicable to the Strand 2 – Measure 2.1 "Town-Twinning”

Participation: The project involved 1244 citizens, notably 1003 participants from the city of Nesvady (Slovak Republic), 40 participants from the village of Nagyigmánd (Hungary), 31 participants from the village of Rém (Hungary), 45 participants from the village of Bulhary (Czech Republic), 53 participants from the village of Felsoszentiván (Hungary), 33 participants from the city of Kiskőrös (Hungary) and 39 participants from the village of Vacenovice (Czech Republic).


Location/ Dates: The event took place in Nesvady (Slovakia), from 10/09/2021 to 12/09/2021.
 

Short description: 

On September 10, 2021, at the beginning of the event the individual partners introduced themselves in their native language, thus eliminating the communication barrier that may have occurred between them. Activities focused on volunteering, the environment, history, the future and democracy followed. In addition to the mentioned activities, the participants played the game "Knowledge Millionaire", in which they answered questions about the EU. The winner, who answered the most questions in the knowledge competition correctly, won a book on the EU. The introductory evening activity enabled the presentation of countries, which can be observed from a historical and contemporary point of view, as well as the connection between countries, their history, languages and cultures.

 

On September 11, 2021 we started with exercises. Through the exercises, the participants gained energy for other activities. Later, a presentation was made on the underestimated and little-discussed topic "Solidarity in times of crisis and the current migration phenomenon". The gastronomic art was demonstrated by each partner of the event in an organized competition, and we then continued with presentations on European topics - discrimination, the benefits of joining the EU. Activity Euselfie was chosen to stimulate the interest of the younger generation. We ended the second day with a theatrical performance of Csemadok.

The last day, September 12, 2021, we started with a solemn mass. We discussed civil society, because a high proportion of citizens' participation in the administration of public affairs is considered to be part of a functioning civil society, precisely through non-political structures. Multicultural education of adolescents was oriented towards racial, ethnic and religious tolerance, cultural pluralism, social belonging, cooperation, perception of otherness as a challenge to know, understand and overcome prejudices. A visit to the House of Folk Traditions brought history from the period 1920 - 1930. Ymca is one of the oldest and most widespread non-profit youth organizations. It strives for the harmonious development of man, his spirit, soul and body through communities and programs that are open to all young people. The European-themed activity brought closer the need for young people to participate in public affairs. The know-how on the implementation of European projects was exchanged by representatives of the participating municipalities.

 

film

Dátum vloženia: 1. 10. 2021 9:11
Dátum poslednej aktualizácie: 20. 10. 2021 8:43
Autor:

Informácie

sodb

ko

KALENDÁR

ci

4

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Bannery

VIDEO archív

kombi

kombi

logo

kc

sk

HELP

the

UtnZápadoslovenská distribučná

slovanet

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálna teplota

4.2.2023 23:03

Aktuálna teplota:

-1.5 °C

Vlhkosť:

77.2 %

Rosný bod:

-5 °C

Sociálne siete

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:25
DNES:947
TÝŽDEŇ:5612
CELKOM:1522444