A picture

Navigácia

Obsah

Vytvorením vhodných podmienok, potrieb a prostredia vedie cesta k zvýšeniu kľúčových kompetencií a kvality vzdelávania žiakov na vidieku

Typ: ostatné
Obec získala financie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) na rekonštrukciu a modernizáciu polytechnickej a fyzikálnej učebne a školskej knižnice.

 

   logo

Vytvorením vhodných podmienok, potrieb a prostredia vedie cesta k zvýšeniu kľúčových kompetencií a kvality vzdelávania žiakov na vidieku

 

Kód ITMS 302021K476
Operačný program Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

 

Zmluva o NFP

  č. IROP-Z-302021K476-222-13 zo dňa 25.09.2019

Dodatky Dodatok č. 1, dátum účinnosti 19.06.2020 
Cieľ naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby 4 Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP
Realizácia projektu: IV/2020 -  XII/2020
Aktivity projektu:

302K47600002 – Aktivita - knižnica

302K47600003 – Aktivita – fyzikálna učebňa

302K47600004 – Aktivita - polytechnická učebňa

302K47600001 – Aktivita –technické úpravy

Podporné aktivity

Stručný opis projektu:

Rekonštrukcia odborných učební a knižnice Základnej školy  Komenského 21 v Nesvadoch je investícia do

nevyhnutných stavebných úprav potrebných k rekonštrukcii súčasnej fyzikálnej a polytechnickej učebne vrátane 

zabezpečenia materiálno-technického vybavenia s prvkami inklúzie s cieľom zlepšenia výsledkov žiakov v medzinárodnom, 

ako aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce. Zároveň sa stavebnými úpravami 

vytvoril priestor pre novú školskú knižnicu vrátane materiálno-technického vybavenia pozostávajúceho z rozšírenia

knižničného fondu, IKT vybavenia a digitalizácie.

Zámerom projektu je následný rozvoj základnej školy z hľadiska jej funkcie ako centra celoživotného vzdelávania na

úrovni obcí a jej sprístupnenie pre verejnosť a poskytovateľov celoživotného vzdelávania.


 

pl


Vytvorené: 7. 11. 2019
Posledná aktualizácia: 27. 1. 2021 10:16
Autor:
Odoslať stránku e-mailom