A picture

Navigácia

Obsah

Vytvorením vhodných podmienok, potrieb a prostredia vedie cesta k zvýšeniu kľúčových kompetencií a kvality vzdelávania žiakov na vidieku

Typ: ostatné
Obec získala financie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) na rekonštrukciu a modernizáciu polytechnickej a fyzikálnej učebne a školskej knižnice.

 

   logo

Vytvorením vhodných podmienok, potrieb a prostredia vedie cesta k zvýšeniu kľúčových kompetencií a kvality vzdelávania žiakov na vidieku

 

Kód ITMS 302021K476
Operačný program Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

 

Zmluva o NFP

  č. IROP-Z-302021K476-222-13 zo dňa 25.09.2019

Dodatky Dodatok č. 1, dátum účinnosti 19.06.2020 
Cieľ naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby 4 Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP


 

pl


Vytvorené: 7. 11. 2019
Posledná aktualizácia: 23. 6. 2020 09:17
Autor:
Odoslať stránku e-mailom