A picture

Navigácia

Obsah

Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom

Typ: ostatné
Krajina je miesto, kde človek existuje a zároveň aj priestor na ktorý bezprostredne vplýva svojou činnosťou. Projekt sa zaoberá riešením problému nelegálnej skládky odpadu s cieľom znižovania negatívneho vplyvu spotreby obyvateľstva na životné prostredie.

Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom sa realizovala v k.ú. Nesvady, na pozemku registra C parc.č. 3194/60 ostatné plochy o výmere 9219 m2. Na predmetnom pozemku boli umiestnené komunálne odpady a drobné stavebné odpady v rozpore zo zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na rozlohe 20 m x 30 m x 1,61 m sa nachádzal odpad o množstve 963,52 ton. V zmysle výsledkov verejného obstarávania zo dňa 12.09.2016 na uskutočnenie stavebných prác „Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v obci Nesvady“ práce realizovala spoločnosť STAVEKO-SK a.s., K cintorínu 561/45, 010 04 Žilina v období 3.11 až 9.11.2016. Celková investícia dannej činnosti bola 53 876,- Eur pričom obec získala dotáciu z Environmentálneho fondu vo výške 49 000,- eur.

V rámci realizácie projektu boli uskutočnené nasledovné práce: 

1. Vytriedili/oddelili sa využiteľné - zhodnotiteľné odpady;

- v rámci tejto činnosti sa ručne vyzbierali a pretriedili komodity: papier, plast a drevo, ktoré boli odovzdané bezplatne na zbernom dvore v Kolárove, zároveň sa

- biologicky rozložiteľný odpad odovzdal na zhodnotenie do Kompostárne Nesvady.

2. V rámci zberu odpadu z miesta s nezákonne umiestneným odpadom sa:

- odstránili kroviny a stromy do priemerov kmeňov 100 mm,

- vykonala sa odkopávka uľahnutého odpadu a

-  zmesový komunálny odpad, objemný odpad sa naložil na dopravné prostriedky – nákladné vozidlá.

3. Nákladné autá odviezli naložený odpad na riadenú skládku odpadov.

4. Odpad bol uložený na riadenú skládku odpadov spoločnosti REKO RECYCLING s.r.o. Iža v celkovom množstve 963,52 t.

5. Následne bola vykonaná úprava miesta s nezákonne umiestneným odpadom a to hrubým urovnaním terénu mechanizmami.


Vytvorené: 27. 12. 2016
Posledná aktualizácia: 22. 3. 2017 15:26
Autor: Správce Webu
Odoslať stránku e-mailom