A picture

Navigácia

Obsah

Rozpočtové organizácie

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 21 ods. 1 a 2 definuje štátnu rozpočtovú organizáciu, štátnu príspevkovú organizáciu, rozpočtovú organizáciu a príspevkovú organizáciu obce alebo vyššieho územného celku. 

Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie možno zriadiť na plnenie úloh štátu, obce alebo vyššieho územného celku vyplývajúcich z osobitných predpisov.

Rozpočtová organizácia je právnická osoba štátu, obce alebo vyššieho územného celku, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet, rozpočet obce alebo na rozpočet vyššieho územného celku. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu.

Obec Nesvady je zriaďovateľom týchto rozpočtových vzdelávacích organizácií:

Základná škola

Komenského 21

946 51 Nesvady

zsnesvady.edupage.org
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola

Komenského 21

946 51 Nesvady - Naszvad

zsvjmnesvady.edupage.org
Materská škola - Óvoda

Hurbanova 4

946 51 Nesvady

msbocianiky.webnode.sk
Materská škola - Óvoda

Sládkovičova 2

946 51 Nesvady

msnesvady.estranky.sk

Centrum voľného času

- činnosť ukončená k 31.08.2018

Novozámocká cesta 21

946 51 Nesvady

cvcnesvady.estranky.sk

 

Príspevkové organizácie

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 21 ods. 1 a 2 definuje štátnu rozpočtovú organizáciu, štátnu príspevkovú organizáciu, rozpočtovú organizáciu a príspevkovú organizáciu obce alebo vyššieho územného celku.

Príspevková organizácia je právnická osoba štátu, obce a vyššieho územného celku, ktorej menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých tržbami a ktorá je na štátny rozpočet, rozpočet obce alebo na rozpočet vyššieho územného celku zapojená príspevkom.

Obec Nesvady je zriaďovateľom týchto príspevkových organizácií:

Miestne kultúrne stredisko

Obchodná 21

946 51 Nesvady

+421 35 76 92 289

hmkmks@gmail.com

Verejnoprospešné služby obce Nesvady

- činnosť ukončená k 31.03.2017

Studená 1

946 51 Nesvady

+421 35 76 92 116

+421 905 344 398

vpsnesvady@gmail.com

Športové a turistické služby obce Nesvady

Jarmočná 8

946 51 Nesvady

0915 985 779

sporthotelnesvady@gmail.com

 

Odoslať stránku e-mailom