A picture

Navigácia

Obsah

Komunálne voľby

 

O Z N Á M E N I E
o počte obyvateľov v obci Nesvady

 
 

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 9/ zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších zmien a doplnkov týmto oznamujem, že počet obyvateľov obce Nesvady k 31. augustu 2006 predstavuje 5 063.

V Nesvadoch 10. septembra 2006

JUDr. Jozef Haris – starosta obce

 

 

 

Oznamujeme, že na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva
vo voľbách do orgánov samosprávy obce Nesvady dňa 2. 12. 2006 bude okrem starostu obce volených celkom 12 poslancov obecného zastupiteľstva v jednom volebnom obvode, t.j. každý volič má možnosť okrem starostu obce voliť aj všetkých 12 poslancov obecného zastupiteľstva.

Vzory kandidátnych listín, prípadne volebných petícií záujemcovia môžu získať na obecnom úrade, alebo na internetovej stránke Ministerstva vnútra SR.

Zároveň dávame na vedomie, že kandidátne listiny na funkciu starostu obce ako aj poslanca obecného zastupiteľstva je možné odovzdať na obecnom úrade najneskoršie do 8. októbra 2006 do 24.00 hod. zapisovateľovi miestnej volebnej komisie, Ing. Jánovi Lucovi.

Stránka

  • 1

Odoslať stránku e-mailom