A picture

Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce Nesvady - úplné znenie

Všeobecne záväzné nariadenia

1/1992 - o obecnej polícii Stiahnuté: 291x

1/1995 - Štatút obce Nesvady Stiahnuté: 321x

4/1998 - o podmienkach pripojenia sa domácností na obecnú kanalizačnú sieť. Stiahnuté: 291x

1/1999 - Požiarny poriadok Stiahnuté: 401x

3/2000 - o služobnom tajomstve Stiahnuté: 331x

4/2000 - o schválení územného plánu zóny Kúpeľného a rekreačného centra Nesvady Stiahnuté: 347x

1/2001 - o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom pre obyvateľov obce postavených s podporou štátu Stiahnuté: 672x

4/2001 - o obecnom stipendiu Stiahnuté: 344x

3/2003 - o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Nesvady Stiahnuté: 347x

3/2006 - o chove a držaní psov Stiahnuté: 419x

6/2006 - o podmienkach nájmu bytov v bytovom dome 27 b. j. Stiahnuté: 549x

5/2007 - Školský obvod pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesvady Stiahnuté: 281x

7/2007 - zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Nesvady- úplné znenie Stiahnuté: 490x

1/2008 - o podmienkach nájmu bytov v bytovom nájomnom dome 12 b. j. Stiahnuté: 313x

2/2008 - povinná školská dochádzka v .... Stiahnuté: 304x

3/2008 - o poskytovaní dotácií Stiahnuté: 367x

7/2008 - o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 506x

9/2008 - euro v podmienkach obce Stiahnuté: 308x

10/2008 - o podmienkach nájmu bytov v bytovom nájomnom dome 18 b. j A. Stiahnuté: 275x

3/1999 - o udržaní čistoty a verejného poriadku v obci Nesvady Stiahnuté: 170x

Stránka

Odoslať stránku e-mailom