A picture

Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce Nesvady - úplné znenie

Všeobecne záväzné nariadenia

1/1992 - o obecnej polícii Stiahnuté: 185x

1/1995 - Štatút obce Nesvady Stiahnuté: 194x

4/1998 - o podmienkach pripojenia sa domácností na obecnú kanalizačnú sieť. Stiahnuté: 194x

1/1999 - Požiarny poriadok Stiahnuté: 228x

3/2000 - o služobnom tajomstve Stiahnuté: 198x

4/2000 - o schválení územného plánu zóny Kúpeľného a rekreačného centra Nesvady Stiahnuté: 237x

1/2001 - o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom pre obyvateľov obce postavených s podporou štátu Stiahnuté: 411x

4/2001 - o obecnom stipendiu Stiahnuté: 189x

3/2003 - o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Nesvady Stiahnuté: 223x

3/2006 - o chove a držaní psov Stiahnuté: 267x

6/2006 - o podmienkach nájmu bytov v bytovom dome 27 b. j. Stiahnuté: 357x

5/2007 - Školský obvod pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesvady Stiahnuté: 181x

7/2007 - zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Nesvady- úplné znenie Stiahnuté: 304x

9/2007 - o sociálnoprávnej ochrane Stiahnuté: 197x

1/2008 - o podmienkach nájmu bytov v bytovom nájomnom dome 12 b. j. Stiahnuté: 184x

2/2008 - povinná školská dochádzka v .... Stiahnuté: 190x

3/2008 - o poskytovaní dotácií Stiahnuté: 209x

7/2008 - o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 310x

9/2008 - euro v podmienkach obce Stiahnuté: 192x

10/2008 - o podmienkach nájmu bytov v bytovom nájomnom dome 18 b. j A. Stiahnuté: 178x

Stránka

Odoslať stránku e-mailom