A picture

Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Nesvady - úplné znenie

Všeobecne záväzné nariadenia

1/1992 - o obecnej polícii Stiahnuté: 545x

4/1998 - o podmienkach pripojenia sa domácností na obecnú kanalizačnú sieť. Stiahnuté: 530x

1/1999 - Požiarny poriadok Stiahnuté: 1138x

3/2000 - o služobnom tajomstve Stiahnuté: 991x

4/2000 - o schválení územného plánu zóny Kúpeľného a rekreačného centra Nesvady Stiahnuté: 678x

1/2001 - o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom pre obyvateľov obce postavených s podporou štátu Stiahnuté: 1594x

3/2003 - o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Nesvady Stiahnuté: 671x

3/2006 - o chove a držaní psov Stiahnuté: 1491x

6/2006 - o podmienkach nájmu bytov v bytovom dome 27 b. j. Stiahnuté: 1164x

5/2007 - Školský obvod pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesvady Stiahnuté: 557x

7/2007 - zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Nesvady- úplné znenie Stiahnuté: 1172x

1/2008 - o podmienkach nájmu bytov v bytovom nájomnom dome 12 b. j. Stiahnuté: 1030x

3/2008 - o poskytovaní dotácií Stiahnuté: 926x

7/2008 - o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady- aktualizované Stiahnuté: 1493x

9/2008 - euro v podmienkach obce Stiahnuté: 626x

10/2008 - o podmienkach nájmu bytov v bytovom nájomnom dome 18 b. j A. Stiahnuté: 550x

3/1999 - o udržaní čistoty a verejného poriadku v obci Nesvady Stiahnuté: 585x

6/2010 - Prevádzkový poriadok pohrebísk obce Nesvady Stiahnuté: 983x

1/2011 - o podmienkach nájmu bytov v bytovom nájomnom dome 18 b. j. B Stiahnuté: 941x

9/2012 - o miestnych daniach Stiahnuté: 769x

Stránka

Odoslať stránku e-mailom