A picture

Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Nesvady - úplné znenie

Všeobecne záväzné nariadenia

1/1992 - o obecnej polícii Stiahnuté: 491x

4/1998 - o podmienkach pripojenia sa domácností na obecnú kanalizačnú sieť. Stiahnuté: 475x

1/1999 - Požiarny poriadok Stiahnuté: 926x

3/2000 - o služobnom tajomstve Stiahnuté: 846x

4/2000 - o schválení územného plánu zóny Kúpeľného a rekreačného centra Nesvady Stiahnuté: 623x

1/2001 - o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom pre obyvateľov obce postavených s podporou štátu Stiahnuté: 1276x

3/2003 - o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Nesvady Stiahnuté: 566x

3/2006 - o chove a držaní psov Stiahnuté: 1069x

6/2006 - o podmienkach nájmu bytov v bytovom dome 27 b. j. Stiahnuté: 993x

5/2007 - Školský obvod pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesvady Stiahnuté: 492x

7/2007 - zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Nesvady- úplné znenie Stiahnuté: 1002x

1/2008 - o podmienkach nájmu bytov v bytovom nájomnom dome 12 b. j. Stiahnuté: 832x

3/2008 - o poskytovaní dotácií Stiahnuté: 780x

7/2008 - o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady- aktualizované Stiahnuté: 1244x

9/2008 - euro v podmienkach obce Stiahnuté: 544x

10/2008 - o podmienkach nájmu bytov v bytovom nájomnom dome 18 b. j A. Stiahnuté: 471x

3/1999 - o udržaní čistoty a verejného poriadku v obci Nesvady Stiahnuté: 464x

6/2010 - Prevádzkový poriadok pohrebísk obce Nesvady Stiahnuté: 776x

1/2011 - o podmienkach nájmu bytov v bytovom nájomnom dome 18 b. j. B Stiahnuté: 766x

9/2012 - o miestnych daniach Stiahnuté: 585x

Stránka

Odoslať stránku e-mailom