A picture

Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce Nesvady - úplné znenie

Všeobecne záväzné nariadenia

1/2011 - o podmienkach nájmu bytov v bytovom nájomnom dome 18 b. j. B Stiahnuté: 267x

5/2012 - o dani z nehnuteľností Stiahnuté: 280x

9/2012 - o miestnych daniach Stiahnuté: 311x

1/2013 - o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody Stiahnuté: 220x

2/2013 - o zákaze požívania alkoholických nápojov na území obce Nesvady Stiahnuté: 194x

2/2014 - o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky na území Obce Nesvady Stiahnuté: 334x

3/2015 - o vymedzení plôch na vylepovanie volebných plagátov na ú zemí Obce Nesvady Stiahnuté: 199x

3/2016 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nesvady Stiahnuté: 517x

2/2017 - o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Nesvady Stiahnuté: 166x

3/2017 - Trhový poriadok na území obce Nesvady Stiahnuté: 154x

4/2017 - o poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi Stiahnuté: 176x

4/2018 - o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby Stiahnuté: 164x

5/2018 - o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele Stiahnuté: 96x

3/2018 - o určení názvov nových ulíc v obci Nesvady Stiahnuté: 240x

6/2018 - o zrušení rozpočtovej organizácie Centrum voľného času, Novozámocká 21, Nesvady Stiahnuté: 70x

1/2019 - o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku pre školské zariadenia Stiahnuté: 69x

3/2019 - Povinná školská dochádzka, určenie poplatkov za pobyt detí a úhrada stravy v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesvady Stiahnuté: 19x

Stránka

Odoslať stránku e-mailom