A picture

Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Nesvady - úplné znenie

Všeobecne záväzné nariadenia

9/2012 - o miestnych daniach Stiahnuté: 409x

1/2013 - o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody Stiahnuté: 264x

2/2013 - o zákaze požívania alkoholických nápojov na území obce Nesvady Stiahnuté: 231x

2/2014 - o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky na území Obce Nesvady Stiahnuté: 462x

3/2015 - o vymedzení plôch na vylepovanie volebných plagátov na ú zemí Obce Nesvady Stiahnuté: 234x

3/2016 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nesvady Stiahnuté: 614x

2/2017 - o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Nesvady Stiahnuté: 205x

3/2017 - Trhový poriadok na území obce Nesvady Stiahnuté: 183x

4/2017 - o poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi Stiahnuté: 226x

4/2018 - o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby Stiahnuté: 247x

5/2018 - o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele Stiahnuté: 141x

3/2018 - o určení názvov nových ulíc v obci Nesvady Stiahnuté: 403x

6/2018 - o zrušení rozpočtovej organizácie Centrum voľného času, Novozámocká 21, Nesvady Stiahnuté: 95x

1/2019 - o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku pre školské zariadenia Stiahnuté: 125x

3/2019 - Povinná školská dochádzka, určenie poplatkov za pobyt detí a úhrada stravy v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesvady Stiahnuté: 64x

6/2019 - o dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 68x

7/2019 - o zmene označovania obce na mesto Stiahnuté: 21x

1/2020 - Štatút Mesta Stiahnuté: 34x

Stránka

Odoslať stránku e-mailom