A picture

Navigácia

Obsah

Kamerový systém v obci Nesvady

Kamrový systém (ďalej len KS) umožňuje obecnej polícii včas a veľakrát aj s predstihom reagovať na zmunu bezpečnostnej situácie v sledovanej lokalite, na narušenie verejného poriadku.

Budovanie kamerového systému bolo finančne podporené Radou vlády pre prevenciu kriminality.

Kamerový systém je nutné považovať, v prvom rade za prostriedok prevencie drobnej kriminality a priestupkov proti verejnému poriadku a majetku a ďalej za prostriedok na odhaľovanie trestných činov a priestupkov.

Kamery kamerového systému sú nainštalovaneé na verejne prístupných miestach, kde dochádza k najhustejšiemu pohybu občanov, na miestach, na ktorých dochádza k zvýšenej miere k páchaniu trestnej, či priestupkovej činnosti.

V rámci primárnej prevencie kamerový systém monituruje nasledovné lokality:

  • vstupy a na výstupy z obce,
  • námestie pred obecným úradom,
  • obecný park,
  • verejné budovy.

Nasadenie KS vo vyššie uvedených lokalitách prináša  celú radu pozitívnych efektov:

- kamery KS majú pri viditeľnom umiestnení výrazný psychologický efekt (pôsobia stimulačne na chovanie osôb),

- umožňuje okamžitú reakciu Obecnej polície na narušenie bezpečnosti a verejného poriadku, v sledovanej lokalité,

- umožňuje dokumentovanie situácie,

- napomáha k zvýšeniu bezpečnosti majetku.

Monitorovacie miesta sú napojené na obslužné pracovisko na obecnom úrade s 24 hodinovou nepretržitou prevádzkou. Od kamerového systému očakávame, že občania našej obce, ale i občania zdržujúci a pohybujúci sa po obci sbudúi  vedomí nainštalovaného kamerového zariadenia Z tohto dôvodu sa nebudú dopúšťať páchania kriminality , respektíve inej protispoločenskej činnosti, pričom sú tak i zároveň informovaní o ochrane svojho majetku pred nezákonným konaním ostatných.

 

Odoslať stránku e-mailom