A picture

Navigácia

Obsah

Mestská polícia

Adresa :    Novozámocká cesta č. 21
Tel. :           0948 040 353
e-mail  :      jozef.daraz@nesvady.sk

Bezplatná linka: 159

 

    Mestská polícia (ďalej len MsP) bola zriadená mestským zastupiteľstvom ako poriadkový útvar mesta, pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí, verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a pri plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora mesta.
Mestskú políciu vedie náčelník, ktorého vymenúva a odvoláva na návrh primátora mestské zastupiteľstvo. Náčelník mestskej polície je v priamej riadiacej pôsobnosti primátora mesta, zodpovedá mu za svoju činnosť. Náčelník zodpovedá za hospodárne využitie zverených prostriedkov.
    MsP Nesvady tvoria 4 policajti v priamom výkone služby. Jednotliví príslušníci sú plánovaní do služieb tak, aby pokrývali  najfrekventovanejšie časy, kedy sa dá predpokladať nápad priestupkov a iných spoločenských deliktov.
      MsP sídli v Nesvadoch na Novozámockej ceste č. 21 – v bývalej budove CVČ. 

     Činnosť MsP sa riadi Zákonom č. SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení ďalších zmien a doplnkov, Štatútom MsP a ďalšími nariadeniami mesta.

     Mestská polícia Nesvady vykonáva ochranu objektov pomocou elektronického zabezpečovacieho systému.  Od roku 2007 sú určité časti mesta monitorované kamerovým systémom.

 

Odoslať stránku e-mailom