A picture

Navigácia

Obsah

Obecná polícia

Obecná polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich z všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce.

Obecnú políciu ziaďuje a zrušuje obec všeobecne záväzným nariadením. Náčelníka obecnej polície na návrh starostu vymenúva a odvoláva obecné zastupiteľstvo.

 

Náčelník obecnej polície:   Jozef Daráž

Obecný policajt:                 Tibor Ďurika

                                           Marian Tóth

Odoslať stránku e-mailom