A picture

Navigácia

Obsah

Vitajte na oficiálnych internetových stránkach obce Nesvady.

27.06.2016

Nová tvár obecného parku

Obecný park prechádza procesom postupnej premeny z tranzitného parku na spoločenský park...

Detail

16.06.2016

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v obci Nesvady

Podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci.

Detail

26.05.2016

Nesvady - rozšírenie kanalizácie a ČOV

Hlavným cieľom projektu je dobudovanie splaškovej kanalizácie v obci Nesvady a jej napojenie na intenzifikovanú čističku odpadových vôd. Celková dĺžka novovybudovanej stokovej siete bude 31572,93 m a bude sa skladať z gravitačnej a tlakovej stokovej siete. ČOV bude mať kapacitu 7500 EO.

Detail

26.05.2016

Rekonštrukcia cvičebného priestoru telocvične

Obec Nesvady v mesiaci marec podala žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 184 tis. eur na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016. Táto žiadosť bola čiastočne schválená. Ministerstvo školstva SR poskytne Obci Nesvady dotáciu vo výške 60 000,- eur na kapitálové výdavky - Rekonštrukciu cvičebného priestoru a vo výške 2 000,- eur na bežné výdavky - Vybavenie telocvične. Zároveň ministerstvo zaviazalo obec použiť vlastné zdroje na rekonštrukciu cvičebného priestoru vo výške min. 20 000,- eur a na vybavenie telocvične vo výške min. 200,- eur.

Detail

27.06.2016

Nová tvár obecného parku

Obecný park prechádza procesom postupnej premeny z tranzitného parku na spoločenský park...

Detail

21.07.2016 - 01.09.2016

Zámer priameho predaja majetku obce Nesvady

Detail Úradná tabuľa

18.07.2016 - 31.08.2016

Zámer zámeny nehnuteľného majetku obce Nesvady

Detail Úradná tabuľa

03.09.2016

Výstava kvetov a záhrad Tulln

Každoročná obľúbená výstava kvetov a záhrad v Tullne láka záhradníkov, kvetinárov záhradných architektov, záhradkárov či jednoducho milovníkov krásy z celej strednej Európy.

Detail

Odoslať stránku e-mailom