A picture

Navigácia

Obsah

Vitajte na oficiálnych internetových stránkach obce Nesvady.

27.06.2016

Nová tvár obecného parku

Obecný park prechádza procesom postupnej premeny z tranzitného parku na spoločenský park...

Detail

16.06.2016

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v obci Nesvady

Podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci.

Detail

26.05.2016

Nesvady - rozšírenie kanalizácie a ČOV

Hlavným cieľom projektu je dobudovanie splaškovej kanalizácie v obci Nesvady a jej napojenie na intenzifikovanú čističku odpadových vôd. Celková dĺžka novovybudovanej stokovej siete bude 31572,93 m a bude sa skladať z gravitačnej a tlakovej stokovej siete. ČOV bude mať kapacitu 7500 EO.

Detail

26.05.2016

Rekonštrukcia cvičebného priestoru telocvične

Obec Nesvady v mesiaci marec podala žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 184 tis. eur na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016. Táto žiadosť bola čiastočne schválená. Ministerstvo školstva SR poskytne Obci Nesvady dotáciu vo výške 60 000,- eur na kapitálové výdavky - Rekonštrukciu cvičebného priestoru a vo výške 2 000,- eur na bežné výdavky - Vybavenie telocvične. Zároveň ministerstvo zaviazalo obec použiť vlastné zdroje na rekonštrukciu cvičebného priestoru vo výške min. 20 000,- eur a na vybavenie telocvične vo výške min. 200,- eur.

Detail

27.06.2016

Nová tvár obecného parku

Obecný park prechádza procesom postupnej premeny z tranzitného parku na spoločenský park...

Detail

30.07.2016

Hrad Sümeg

Zrúcanina hradu sa týči na vápencovom vrchu vo výške 270 m.n m. Hrad je dlhý 125 metrov, široký 80 metrov, má tvar nepravidelného mnohouhoľníka.

Detail

03.09.2016

Výstava kvetov a záhrad Tulln

Každoročná obľúbená výstava kvetov a záhrad v Tullne láka záhradníkov, kvetinárov záhradných architektov, záhradkárov či jednoducho milovníkov krásy z celej strednej Európy.

Detail

Odoslať stránku e-mailom