A picture

Navigácia

Obsah

Priznanie k dani z nehnuteľností

Typ: ostatné
Obec Nesvady ako správca miestnych daní oznamuje obyvateľom obce, že priznanie respektíve čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností sa na rok 2019 podáva v termíne do 31. januára 2020

Daňovníkom je:

  • ten, kto sa stal vlastníkom nehnuteľnosti v roku 2019,
  • ten, u ktorého zaniklo vlastníctvo k nehnuteľnostiam v roku 2019,
  • ten, u ktorého nastali zmeny v druhu alebo vo výmere nehnuteľností v roku 2019,
  • ten, u ktorého došlo k zmene účelu využitia stavby, bytu, nebytového priestoru v bytovom dome v roku 2019,
  • ten, u ktorého v roku 2019 nadobudlo právoplatnosť stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie k stavbám, bytom a nebytovým priestorom v bytovom dome alebo mu bolo vydané búracie povolenie.

 

Kto už podal priznanie v predchádzajúcich rokoch a vo vlastníctve nenastali žiadne zmeny, priznanie k dani z nehnuteľností nepodáva. V prípade spoluvlastníkov podávajú daňovníci priznanie buď každý do výšky svojho podielu, alebo na základe dohody spoluvlastníkov podá priznanie jeden z nich. Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne, priznanie ale nepodávajú obaja ale len jeden z nich.

Zároveň  upozorňujeme obyvateľov obce, že ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie respektíve čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením vzniká daňová povinnosť dedičovi prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. Na osvedčení alebo rozhodnutí o dedičstve musí byť vyznačený dátum právoplatnosti. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dražbou vzniká daňová povinnosť taktiež prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe osvedčenia o priebehu dražby.

Tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“, si môže daňovník prevziať spolu s poučením na ich vyplnenie na Obecnom úrade v Nesvadoch - prízemie.

Tlačivá si môžete stiahnuť aj tu:

Priznanie k dani

Poučenie na vyplnenie priznania

Potvrdenie o podaní priznania

 

 


Prílohy

Vytvorené: 16. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 29. 1. 2020 08:35
Autor:
Odoslať stránku e-mailom